Commands

Commands to chat

@m2e (or @lgp) disable/enable m2e
@emergencycall skill emergencycall (only guild master)
@refresh refresh screen
@restock select the desired supplies from kafra
@noscream block skill messages from clown/gypsy
@guild <name> create a new guild
@glvl <number> add level to guild
@skilldelay show server and real skill delay
@dps show dps
@accept accept duel (fight with a player/players)
@away, @aw <message> auto-reply to private messages
@commands lists all the commands that you can use
@duel <name> invite the player to a duel
@changeleader <player name> change the leaders of the party
@invite <player name> invite player to duel
@iteminfo id / name (@ii) display information about an item
@leave leave duel
@memo (0-2) list all saved memo, with the number of overwrites certain memo
@mobinfo id / name (@monsterinfo, @mi) receive information about monster
@noask block duel offers
@reject decline an invitation to a duel
@repos refresh player‘s position on the screen
@time, @date list current time of server
@uptime list how long the server is running without rebooting
@afk message it disconnect you and your character willstay with a short message in the game
@ws display statistics from GW
@guildhp show HP of all guild members

Příkazy do chatu

@emergencycall skill emergencycall (pouze GM gildy)
@refresh obnoví celou obrazovku
@restock vybere zadané suroviny z kafry
@accept přijme duel (boj s hráčem/hráči)
@autotrade, @at po vytvoření obchodu Vás odpojí, ale postava zůstane na serveru a dál prodává věci, při opětovném lognutí se postava odpojí
@away, @aw <zpráva> automatické odpovídání na soukromé zprávy
@commands vypíše všechy příkazy, které můžete používat
@duel <jméno hráče> nebo počet lidí vyzve hráče na duel, při zadání počtu pozvete hráče příkazem @invite
@exp vypíše Váš base a job level a procenta
@hominfo vypíše informace o homoculovi (u alchemisty)
@homstats vypíše staty homocula
@homtalk <zpráva> homunkulus řekne zprávu, kterou napíšete
@changeleader <jméno hráče> změní leadera party
@invite <jméno hráče> přizve hráče do duelu
@iteminfo id / jméno (@ii) zobrazí informace o předmětu
@leave opustí duel
@me <zpráva> napíše zprávu jako činost co děláte
@memo (0-2) bez čísla vypíše všechny uložená mema, s číslem přepíše určité memo
@mobinfo id / jméno (@monsterinfo, @mi) zobrazí informace o monstru
@noask automatické odmítání nabídek k duelu
@pettalk <zpráva> pet řekne zprávu, kterou napíšete
@rates vypíše aktuální raty serveru
@reject odmítne pozvání na duel
@repos obnoví pozice všeho na obrazovce
@time, @date vypíše aktuální čas na serveru
@uptime vypíše jak dlouho je server spuštěn bez restartu
@whodrops id / item ukáže, z kterého monstra padá daný předmět
@whereis id / monstrum ukáže, na jaké mapě se nachází dané monstrum
@afk zprava odpojí Vás a Vaše postava zůstane s krátkou zprávou ve hře
@ws zobrazí statistiky z GW
@guildhp zapne zobrazení HP všech členů gildy

Date Modified : 11-19-21

Page generated in 0.03173 second(s). Number of queries executed: 1.

Theme:
Language: